Meditasjon hjelper personer med angst og depresjon

Meditasjon hjelper personer med angst og depresjon

En av fire rammes av angst. Nå viser forskning at meditasjonsteknikken mindfulness har god effekt på angst og depresjon, i følge en en fersk doktoravhandling.

I Norge forskes det på alternative metoder som kan hjelpe dem som lider av angst og deperesjon og ved minst ett sykehus er det allerede tilbud til pasientene om behandling med meditasjon og teknikken mindfulness.

Angstlidelser er utbredt i befolkningen og omkring en fjerdedel av alle nordmenn vil i løpet av livet rammes. Angst omfatter blant annet panikkangst, generalisert angst, hvor angsten sitter i konstant, sosial angst, tvangslidelser og fobier.

Angst kan være en helt natulig reaksjon på en opplevelse, men dersom angstplager tar over og blir så kraftige at man ikke klarer å fungere,  er det tid for å søke hjelp. Og det finnes håp om god hjelp, for nå viser en ny undersøkelse at meditasjon og bevisst tilstedeværelse er en effektiv metode.

I det offentlige helsetibudet har angst ofte blitt behandlet med samtaleterapi eller med medikamenter, ofte i kombinasjon. Men det er ikke alle som kan snakke seg gjennom disse lidelsene og det er en kjent sak at all kjemisk medisinering har bivirkninger, som mange har en bevissthet på å unngå i størst mulig grad. Riktignok finnes det også andre alternative metoder, som har vist god effekt, som f.eks. gestaltterpi, psykodrama, psykosyntese og kunstterapi.

I sin ferske doktoravhavhandling fra Universitetet i Bergen, oktober 2011, viser Jon Vøllestad at meditasjon etter den buddhistisk inspirerte mindfulness-metoden gir til en klar reduksjon i angstsymptomer og depressive plager for pasienter med angstlidelser.

Inspirert av buddhismen
Meditasjonsteknikken mindfulness er inspirert fra buddhistisk tenkende. Metoden kalles også oppmerksomt nærvær og består av enkle praktiske teknikker, hvor fokus på pust er sentralt, sammen med å være tilstede fra øyeblikk til øyeblikk med en åpen holdning.

En randomisert kontrollert studie med 76 deltakere gjennomført av Vøllestad og medarbeidere ved Universitetet i Bergen viser at et åtte ukers kurs i mindfulness førte til mindre angst, depresjon og søvnvansker hos deltakerne. De ble fulgt opp etter seks måneder og det viste seg at bedringen ble opprettholdt.

Tilbakemeldinger fra et uvalg av de som deltok I unersøkelsen tyder på at de opplevde kurset som meningsfylt og nyttig i og at det ga dem en strategi for å mestre egne plager.

Interesse for mindfulness I Norge
Allerede for 25 år siden begynte Homa Elleri og Erik Yogi Møller ved Zen House i Oslo å holde kurs i tilstedeværelse og mindfulness. Den siste tiden har de merket en økt interesse både fra folk som melder seg på kurs, men også økt salg av bøker og CDer om temaet. Og det er folk i alle aldre og alle miljøer som kommer.

-Mange kommer pga hverdagsplager som søvnløshet og stress, forteller Homa Elleri. Hun påpeker at det antageligvis er mange ting som spiller inn, som gjør at vi har behov for denne type tilbud.

-Livsstilen vår har forandret seg. PCer telefoner osv tar bort mye fokus og kan gjøre det vanskelig å bevare stille stunder inni seg, mener Homa.

–Vi moderne mennesker lever mye utenfor oss selv og har behov for å komme tilbake og oppleve “hvem er jeg”. Mindfulness og bevisstgjøring kan være “veien”.


Meditasjon på sykehus
Og 2010 begynte Oslo Universitetssykehus å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angslidelser, tvanglidelser, stressmestring og posttraumatisk stress, sammen med kognitiv adferdsterapi – både i grupper og individuelt.

Alternativ.no var i mai 2011 i kontakt med oversykepleier Erna Moen, som selv har erfaring med mindfulness gjennom kurs og egenpraksis. Hun  informerte om at tilbudet om mindfulness ved sykehuset er helt i startfasen og at det er ikke gjort noe systematisk arbeid med å måle effekt.

Ved sykehuset brukes systemt Mindfulness based stress reduction (MBSR) utviklet av Professor Jon Kabat-Zinn, på slutten av 70-tallet. Erna Moen var initiativtager til å invitere Kabat-Zinn til Norge og helsepersonell strømmet til for å høre hva han hadde å si. Selv kaller Professoren meditasjonen dyp healing.

Behanding med meditasjon og mindfulness er mild og skånsom. Dessuten er den kostnadseffektiv, bla. ved at behandling gjerne tilbys i grupper.
Både denne metoden og andre metoder innen alternativ behandling viser seg å være en lovende for å møte store helseproblemer i samfunnet.

Artikkel kilde